Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
+61 383 766 284
Mobile
536 Virginia, LA 701
Address

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Safe & Sound Protocol (SSP)

Privacy beleid

Privacy Gegevensbescherming (AVG)

Autismepraktijk Alice Autismepraktijk Alice, gevestigd aan Doornappel 3 6367DP Voerendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autismepraktijk Alice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer of SVB-klantnummer.
- Begeleidingsplan

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Autismepraktijk Alice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Begeleidingsplan om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
- Autismepraktijk Alice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bestanden op onze computer

Om de begeleiding goed te laten verlopen verwerken we gegevens in bestanden. Elke cliënt heeft een klantnummer zoals we deze gebruiken op facturen. De bestanden zijn beveiligd zodat niemand anders deze kan inzien. Alleen noodzakelijke informatie is hierin verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autismepraktijk Alice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat u doelen zijn behaald en de rekeningen zijn betaald worden de bestanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autismepraktijk Alice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstekken nooit informatie zonder u toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autismepraktijk Alice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autismepraktijk-alice.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Autismepraktijk Alice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autismepraktijk Alice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@autismepraktijk-alice.nl

Autismepraktijk Alice

© 2023 Copyright.
KVK: 70379459
SKJ gecertificeerd: 100024035
AGB-Code: 98103143

Contact

Doornappel 3
6367 DP Voerendaal

06-44382158

info@autismepraktijk-alice.nl
autismepraktijk-alice.nl

Search